கொடிக்கம்பம் நடும் நிகழ்வு – திருவாரூர்

19

கொடிக் கம்பம் நடுதல்
மரக்கன்று நடுதல்
உறுப்பினர் அட்டை வழங்குதல்
கிளை கட்டமைப்பு
செயற்களம் மாதாந்திர வரவு செலவுகள் தாக்கல்
புதிய தீர்மானங்கள்
கலந்தாய்வு
தொகுதி நகர ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் பற்றிய தீர்மானங்கள்