கல்லுக்கூட்டம் பேரூராட்சி சார்பாக கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

23

கீழவிளை பகுதிகளில் கபசுர குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது