கபாசுரக் குடிநீர் வழங்குதல்- ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி

78

24.8.2020 முதல் 27ம் தேதி வரை அன்று ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சார்பாக கபாசுர குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.