கபசூரகுடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு – கடையநல்லூர்

12

கடையநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி
கடையநல்லூர் முத்துசாமிபுரத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில்
பொதுமக்களுக்கு கபசூரகுடிநீர் வழங்கப்பட்டது
நன்றி.