கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்ச்சி

10

புதுப்பாளையம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட நயம்பாடி கிராமத்தில் கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.