வந்தவாசி தொகுதி – புதிதாக உறவுகள் இணையும் நிகழ்வு

19

வந்தவாசி தொகுதி சார்பாக தெள்ளார் ஒன்றியத்திலுள்ள கூடலூர் கிராமத்தில் புதிய 11 உறுப்பினர்கள் சேர்க்கப்பட்டனர்.