சித்தையன்கோட்டை பேரூராட்சி கலந்தாய்வுக் கூட்டம்- ஆத்தூர் தொகுதி திண்டுக்கல்

44

தாய்த்தமிழ் உருளுது புரட்சி வணக்கம்

ஆத்தூர் தொகுதி திண்டுக்கல் சித்தையன்கோட்டை பேரூராட்சி கட்டமைப்பு குறித்தும் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் குறித்தும் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டது

நன்றி
ஆத்தூர் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள்
9786615315