வாலாஜா மேற்கு ஒன்றிய கலந்தாய்வு

10

வாலாஜா மேற்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர் நியமனத்திற்காக உறவுகளை சந்தித்து பொறுப்புகள் நியமனம் செய்யப்பட்டது.