தொப்பம்பட்டி ஒன்றியம் புஷ்பத்தூர் ஊராட்சி கட்டமைப்பு

41

தொப்பம்பட்டி ஒன்றியம் புஷ்பத்தூர் ஊராட்சி கட்டமைப்பானது மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது.. இதில் தொகுதியின் முக்கிய பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்