ஈழ முகாமுக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்குதல்

6

ராசபாளையம் சட்டமன்ற தாெகுதி மாெட்டமலை ஈழ முகாம் ஈழ சாெந்தங்களுக்கு காெராேனா நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்பட்டது