கபசுர குடிநீர் வழங்குதல் விக்கிரவாண்டி தொகுதி

4

12 /4 /2020 அன்று விக்கிரவாண்டி தொகுதி கருங்காலிபட்டு கிராமத்தில் விடுபட்ட பகுதிகளில்  கபசுர சூரண குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.