கபசுர குடிநீர் காவல்துறை மற்றும் மாநகராட்சி பணியாளர்களுக்கு வழங்கிய அண்ணா நகர் தொகுதி

5

அண்ணா நகர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 28/04/2020 தொடர்ந்து *35வது நிகழ்வாக*
காவலர்களுக்கும் மாநகராட்சி பணியாளர்களுக்கும்,*
*மூலிகை தேனீர்* வழங்கப்பட்டது,