உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -அண்ணாநகர் தொகுதி

9

அண்ணாநகர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட 102 வது வட்டம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் (1.3.2020) அன்று நடைபெற்றது இதில் புதியதாக இணைந்த உறவுகளுக்கு துளசிச்செடி  வழங்கப்பட்டது.