உறுப்பினர்சேர்க்கை முகாம் – ஓசூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

5

27/02/2020 அன்று ஓசூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக தளி சாலை சிஷ்யா பள்ளி அருகில் உறுப்பினர்சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.