முத்துகுமார் நினைவு கொடி கம்பம்/சைதை தொகுதி

20

சைதை தொகுதி 139வது வட்டத்தின்  29-01-2020 அன்று காலை 7 மணிக்கு ஈகைத்தமிழன் முத்துகுமார் நினைவு கொடி கம்பம் ஏற்றப்பட்டது.