தைப்பூச திருவிழா-அண்ணாநகர் தொகுதி

20

26-1-2020,ஞாயிறு அன்று  காலை அண்ணாநகர் தொகுதியில்
தைப்பூச திருவிழா 26-1-2020,ஞாயிறு அன்று  காலை
அண்ணாநகர் தொகுதியில் தைப்பூச திருவிழா  இதில் கதிர் ராசேந்திரன் (மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்) அவர்கள்
விழாவை கொடியேற்றி துவங்கி வைத்தார்,