கலந்தாய்வு கூட்டம்/காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

39

19.1.2020 காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் அனைத்துப் பாசறைகளுக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.