உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஆலந்தூர் தொகுதி

12

ஆலந்தூர் தொகுதி, மேற்கு பகுதி,  நந்தம்பாக்கத்தில் 157 வது வட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.