உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்/திரு_வி_க_நகர்_தொகுதி

7

வடசென்னை மேற்கு மாவட்டம்
*திரு_வி_க_நகர்_தொகுதி – 70வது வட்டத்தில்*  இரண்டு இடங்களில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.