கலந்தாய்வு கூட்டம் -சைதாபேட்டை தொகுதி

7

சைதை தொகுதி 139வது வட்டத்தில் கலந்தாய்வு கூட்டம் 01-01-2020 அன்று நடைபெற்றது.