கலந்தாய்வு கூட்டம் சங்கராபுரம் தொகுதி

27

சங்கராபுரம் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டம் வடக்கனந்தல் நகரத்தில் 1.12.2019 நடைப்பெற்றது.