நிலவேம்பு கசாயம் வழங்குதல்-சைதை

7

சைதை 139 வட்டத்தில் தொடர்ந்து மூன்று வாரத்தின் தொடர்சியாக நான்காவது  வாரம் 24-11-19 நிலவேம்பு கசாயம் பொதுமக்களுக்கு வழங்கினர்.