டெங்குகாய்ச்சல் விழிப்புணர்வு* மற்றும் *நிலவேம்புசாறு வழங்கும் நிகழ்வு

11

திருச்சி மாவட்டம் திருவரங்கத்தில் டெங்குகாய்ச்சல் விழிப்புணர்வு* மற்றும் *நிலவேம்புசாறு வழங்கும் நிகழ்வு அந்தநல்லூர் ஒன்றியம் போதவூர் மாரியம்மன் கோவில் திடலில்  07-12-2019 அன்று நடைபெற்றது.