அரசியல் பயிலரங்கம்:சைதை தொகுதி

12

சைதை தொகுதி மேற்கு பகுதி 140 வட்டம் சார்பாக அனைத்து உறுப்பினர் மற்றும் பொறுப்பாளர்களுக்கு 12.12.2019 அன்று அரசியல் பயிலரங்கம் நடைபெற்றது.