நிலவேம்பு கசாயம் வழங்குதல்:சைதை தொகுதி

17

சைதை 139 வட்டத்தில் தொடர்ந்து மூன்று வாரத்தின் தொடர்சியாக நான்காவது வாரம் 24-11-19 நிலவேம்பு கசாயம் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது டெங்கு விழிபுணர்வு பிரச்சாரமும் செய்யப்பட்டது.