ஐயா காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு-சைதை

14

2.10.2019 அன்று  ஐயா காமராசர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம்  சைதை 139 வட்டத்தின் சார்பாக செலுத்தப்பட்டது.