பனை விதை நடும் திருவிழா-வேடசந்தூர் தொகுதி

10
வேடசந்தூர் தொகுதி மம்பானியூர் மற்றும் மலைப்பட்டியில் 150 பனை விதைகள்
24.09.19 அன்று நடப்பட்டது