பனை விதை திருவிழா-தாம்பரம் முடிச்சூர்

42

தாம்பரம் தனபுரம் ஏரிக்கரையில் முடிச்சூர் பகுதி சார்பாக 300 பனைவிதைகள் நடப்பட்டன.

முந்தைய செய்திநில வேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வு-தாம்பரம்
அடுத்த செய்திநில வேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வு -தாம்பரம்