பனை விதை திருவிழா-தாம்பரம் முடிச்சூர்

12

தாம்பரம் தனபுரம் ஏரிக்கரையில் முடிச்சூர் பகுதி சார்பாக 300 பனைவிதைகள் நடப்பட்டன.