நில வேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வு -தாம்பரம்

14

கிழக்கு தாம்பரம் சார்பாக இரும்புலியூரில் பொதுமக்களுக்கு நில வேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வு  நடைபெற்றது