வீரப்பாட்டன் பூலித்தேவன் தங்கை அனிதா/மலர் வணக்கம்

37

வில்லிவாக்கம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி, சார்பில் வீரப்பாட்டன் பூலித்தேவனுக்கும்,                தங்கை அனிதாவிற்கும் மலர்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது!