தாளி பனை விதை-பனை விதை திருவிழா-ஓமலூர்

67
ஓமலூர் தொகுதி சார்பாக பனை விதை திருவிழாவில் ஓமலூர் மூங்கில் ஏரியில்
அரிதிலும் அரிதான தாளி பனை விதைகள் விதைக்கப்பட்டது