கப்பலோட்டிய தமிழன் வ உ சிதம்பரனார்/புகழ் வணக்கம்/கொளத்தூர்

24

கப்பலோட்டிய தமிழன் வ உ சிதம்பரனார் அவர்களுக்கு கொளத்தூர் தொகுதியின் சார்பாக 7.9.2019  அன்று புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது!