கப்பலோட்டிய தமிழன் வ உசிதம்பரம் புகழ் வணக்கம்-போடிநாயக்கனூர்

35

போடிநாயக்கனூர் நாம்_தமிழர்_கட்சி சார்பில் கப்பலோட்டிய தமிழன் வ உசிதம்பரம் அவர்களுக்கு  புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.