உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அண்ணா நகர் கிழக்கு தொகுதி

16

28.07.2019 அன்று அண்ணா நகர் (கிழக்கு) சார்பாக ஞாயிற்று கிழமை 106வது வட்ட உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 106வது வட்டத்தில் நடைபெற்றது.