கொடியேற்றும் நிகழ்வு-வந்தவாசி தொகுதி

16
திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி சட்டமன்றத்  தொகுதிக்கு
உட்பட்ட  ஆவணவாடி
கிராமத்தில்கொடியேற்றம்  நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.