தமிழர் திரு நாள்-சூலூர் சட்ட மன்ற தொகுதி

40

15-01-2019 ஆன்று சூலூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குற்பட்ட கண்டியூர்- சேடர்பாளையம் பகுதியில் தமிழர் திருநாள் கொண்டாடப்பட்டது.