உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அண்ணாநகர் தொகுதி

6

அண்ணாநகர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட 101 வட்டத்தில் (06.01.19) அன்று,  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடந்தது.