7-4-2017 சீமான் எழுச்சியுரை – தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – வ.உ.சி நகர் | ஆர்.கே நகர் இடைத்தேர்தல்

15

7-4-2017 சீமான் எழுச்சியுரை – தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – வ.உ.சி நகர் | ஆர்.கே நகர் இடைத்தேர்தல்