கையூட்டு(இலஞ்சம்), ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை தொடக்கவிழாப் பொதுக்கூட்டம் – திருப்பூர் 29-08-2016

671

29-08-2016 கையூட்டு(இலஞ்சம்), ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை தொடக்கவிழாப் பொதுக்கூட்டம் – திருப்பூர்