சட்டமன்றத் தேர்தல் 2016 செயற்பாட்டு வரைவு – தூண்டறிக்கை வடிவமைப்பு [ Download]

1507

சட்டமன்றத் தேர்தல் 2016 செயற்பாட்டு வரைவு – தூண்டறிக்கை வடிவமைப்பு.

https://www.naamtamilar.org/downloads/ntk-manifesto-2016-icon-design.zip

ntk-manifesto-2016-icon-design-black-white