பெங்களூர் ராஜா ரதிச்வரி குப்பத்தில் கொள்கை விளக்க பிரச்சாரம்.

41

பெங்களூர் ராஜா ரதிச்வரி குப்பத்தில்  கொள்கை விளக்க பிரச்சாரம்.

இந்த நிகழ்வில் திரு.ராசு,திரு.ஜகன்,திரு.ராஜேந்திரன்,திரு.மணி,திரு.பலராம்  மற்றும் பலர் கலந்துகொண்டனர்.