அணுஉலை எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்-திருவாரூர் (02-10-13)

51

திருவாரூரில் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பில் நடைபெற்ற கூடங்குளம் அணு உலை எதிர்ப்பு கட்சிகள்,அமைப்புகள் கலந்துகொண்ட ஆர்ப்பாட்டம்.