மாவீரர் நாள் மதுரை 27-11-2012

28
முந்தைய செய்திதேசிய தலைவர் மேதகு வே. பிரபாகரன் பிறந்தநாள் 26-11-2012
அடுத்த செய்திமாவீரர் நாள் தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் 27-11-2012