தமிழுக்கு விளம்பரம் தேவையில்லை, விளம்பரங்களில் தமிழைப் பயன்படுத்துங்கள் – குறும்படம்!!

71

நன்றி – ஜானி