என் உடல் மீது புலிக்கொடி போர்த்துங்கள் – நெகிழ வைத்த அய்யா மணிவண்ணன்.

27

என் உடல் மீது புலிக்கொடி போர்த்துங்கள் – நெகிழ வைத்த அய்யா மணிவண்ணன்.