போளூர் சட்டமன்ற தொகுதி தண்ணீர் பந்தல் அமைத்தல்

64

போளூர் தொகுதி சார்பாக தண்ணீர் பந்தல் அமைக்கப்பட்டது.