வானூர் தொகுதியின் தொழிலாளர் சங்கம் தொடங்குதல்

31

வானூர் தொகுதியின் சிறப்பு மிக்க வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாக முதல் தொழிலாளர் சங்கம் தொடங்கப்பட்டது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.