திருச்சி மேற்கு தொகுதி நெகிழி ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு காணொளி பரப்புரை

40

திருச்சி மேற்கு தொகுதி சிறகம் (வார்டு-57) எடமலைப் பட்டிபுதூர் பகுதியில் நெகிழி ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு காணொளி மக்களிடம் திரையிடப்பட்டது.   மொ. நிசார் அகமத் (7708103237)