கொளத்தூர் தொகுதி – ஐயா கக்கன் புகழ் வணக்கம்

8

18-06-2022 அன்று கொளத்தூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  ஐயா கக்கன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது