வானூர் தொகுதி நீர் மோர் பந்தல் அமைத்தல்

21

வானூர் தொகுதி சார்பாக திருச்சிற்றம்பலம் கூட்டு சாலையில் தொகுதி சார்பாக நீர் மோர் பந்தல் நிகழ்வு நடத்தப்பட்டது